Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Заключителна пресконференция по проект „Повишаване на административния капацитет на район Възраждане на СО чрез подобряване на квалификацията и мотивацията на служителите“

Публикувано на: 18.02.2015 г.


На 18.02.2015г. в зала Бристол , Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел,София се проведе заключителна пресконференция за представяне   на постигнатите резултати и цели , с изпълнението на  проект „Повишаване на административния капацитет на район Възраждане на СО чрез подобряване на квалификацията и мотивацията на служителите“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“ с Договор за безвъзмездна финансова помощ 

№  А12-22-7/29.01.2014 г. Приоритетна ос ІІ - „Управление на човешките ресурси” , 
Подприоритет 2.2 - „Компетентна и ефективна държавна администрация”  ,
Бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-07
Обща стойност на проекта: 66 577 лева.
Пресконференцията бе открита от кмета на   на СО -район Възраждане - г-жа Савина Савова, за нея един от основните преоритети на район Възраждане е подобряване на капацитета на администрацията , като предпоставка за успешно въвеждане на принципа на добро управление  и за подобряване на административното обслужване , ето защо успешното изпълнението на този проект е много важно за нас.Тя даде  висока оценка за постигнатите резултати и заяви , че увеличаването на изискванията на обществото към работата на служителите е сериозно предизвикателство пред администрацията и налага познанията и опита да се черпят чрез различни обучения. Така се изграждат успешно добри условия на работа, принцип на екипност в организацията на дейностите, добро изпълнение на функциите на служителите, спомага за създаването на стабилна организационна среда, за по-добра информираност на обществото за предоставяните услуги и за повишаване на доверието на гражданите и бизнеса . Обучени са общо 111 служители от администрацията : 27 в Института по публична администрация ,  където служителите  придобиха допълнителни знания и умения в областите, в които работят. 31 преминаха през специализирани обучения за придобиването на базови знания в областта на строителството,  CAD-системи , MS Excel, в сферата на трудовото и осигурителното право , работа с трудни клиенти и английски език.В груповите- изнесени  обучения участваха 53 служителите  по темите Мотивация; Комуникации в екипа; Ефективно лидерство; Работа в екип;. Решаване на конфликти .
Ръководителя на проекта г-жа Дарина Енева и секретар на СО район”Възраждане”, подробно представи заложените цели, целевите групи, очакваните  и постигнати резултати и цели с изпълнението на проекта.  Проектът е реализиран  успешно и постига основната си цел- Създаване на условия за по-ефективна и ефикасна работа на администрацията на район  Възраждане  чрез обучения на служителите . 
Чрез придобитите знания и умения в резултат на изпълнението на настоящия проект, администрацията на  СО-район”Възраждане” ще допринесе, както за изпълнението на стратегическата цел на Оперативна програма „Административен капацитет за подобряване на работата на държавната администрация и качественото обслужване на гражданите и бизнеса, така и за реализирането на очакванията на гражданите и бизнеса към повишаване ефективността на работа на служителите от местната администрация и качеството на предоставяните услуги.

 

 

 

 

Още от ОПАК


Резултати от изпълнението на проект по ОПАК
Резултати от изпълнението на проект по ОПАК:"    Повишаване на административния капацитет на район Възраждане на СО чрез подобряване на квалификацията и мотивацията на служителите”- Дог. № A12-22-7/29.01.2014 г, 
УСПЕШНО ЗАВЪРШИХА ОБУЧЕНИЯТА В ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
27 СЛУЖИТЕЛИ ОТ РАЙОН ”ВЪЗРАЖДАНЕ” ПРИДОБИХА НОВИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  В ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ.  
31 СЛУЖИТЕЛИ ОТ СО-РАЙОН ”ВЪЗРАЖДАНЕ” УСПЕШНО ПРЕМИНАХА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ
31 СЛУЖИТЕЛИ ОТ СО-РАЙОН ”ВЪЗРАЖДАНЕ” УСПЕШНО ПРЕМИНАХА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ СЪОБРАЗЕНИ СЪС СПЕЦИФИЧНИТЕ ФУНКЦИИ, КОИТО СЛУЖИТЕЛИТЕ ИЗПЪЛНЯВАТ.  
53 СЛУЖИТЕЛИ ОТ СО-РАЙОН ”ВЪЗРАЖДАНЕ” УСПЕШНО ПРЕМИНАХА ОБУЧЕНИЯ
53 СЛУЖИТЕЛИ ОТ СО-РАЙОН ”ВЪЗРАЖДАНЕ” УСПЕШНО ПРЕМИНАХА ОБУЧЕНИЯ ПО  МОТИВАЦИЯ; КОМУНИКАЦИИ В ЕКИПА;. ЕФЕКТИВНО ЛИДЕРСТВО; РАБОТА В ЕКИП;РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ.