Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

31 СЛУЖИТЕЛИ ОТ СО-РАЙОН ”ВЪЗРАЖДАНЕ” УСПЕШНО ПРЕМИНАХА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ

Публикувано на: 13.12.2014 г.

Обученията включват темите :Работа със специализирани софтуерни продукти - (CAD-системи и MS Excel);Теоретични знания и практически умения в областта на строителството и строителното производство;Работа с трудни клиенти;Трудово и осигурително право ;Английски език . Обученията спомгат за  придобиване на  умения за работа с CAD-системи и други програмни продукти с приложение за изпълнение на технически задачи в строителството и градоустройството и дава възможност за повишаване на квалификацията на служителите от специализираните звена. Служители придобиха  допълнителни познания в сферата на трудовото и осигурителното право и възможност за решаване на практически казуси от ежедневната работа.  За улесняване на процеса на общуване с с трудни клиенти  служителите усвоиха специфични техники за общуване с подобни групи. А обучения по английски език  доразвивиха на езиковите им умения.
Обученията се провеждат в изпълнението на дейностите по проект„Повишаване на административния капацитет на Район ”Възраждане” на СО чрез подобряване на квалификацията и мотивацията на служителите.” по Оперативна програма  "Административен капацитет", приоритетна ос II: ”Управление на човешките ресурси”, подпреоритет 2.2.”Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.,  Договор с регистрационен номер: А12-22-7/29.01.2014г.
Основната цел на проекта е да се създадат условия за повишаване на качеството на работа на районната администрация за осигуряване на ефективно административно обслужване чрез повишаване на капацитета на служителите й.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Още от ОПАК


Резултати от изпълнението на проект по ОПАК
Резултати от изпълнението на проект по ОПАК:"    Повишаване на административния капацитет на район Възраждане на СО чрез подобряване на квалификацията и мотивацията на служителите”- Дог. № A12-22-7/29.01.2014 г, 
Заключителна пресконференция по проект „Повишаване на административния капацитет на район Възраждане на СО чрез подобряване на квалификацията и мотивацията на служителите“
Заключителна пресконференция по проект „Повишаване на административния капацитет на район Възраждане на СО чрез подобряване на квалификацията и мотивацията на служителите“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“.
УСПЕШНО ЗАВЪРШИХА ОБУЧЕНИЯТА В ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
27 СЛУЖИТЕЛИ ОТ РАЙОН ”ВЪЗРАЖДАНЕ” ПРИДОБИХА НОВИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  В ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ.  
53 СЛУЖИТЕЛИ ОТ СО-РАЙОН ”ВЪЗРАЖДАНЕ” УСПЕШНО ПРЕМИНАХА ОБУЧЕНИЯ
53 СЛУЖИТЕЛИ ОТ СО-РАЙОН ”ВЪЗРАЖДАНЕ” УСПЕШНО ПРЕМИНАХА ОБУЧЕНИЯ ПО  МОТИВАЦИЯ; КОМУНИКАЦИИ В ЕКИПА;. ЕФЕКТИВНО ЛИДЕРСТВО; РАБОТА В ЕКИП;РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ.