Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

УСПЕШНО ЗАВЪРШИХА ОБУЧЕНИЯТА В ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Публикувано на: 31.01.2015 г.

От 24.03.2014г., когато започнаха обученията на служители от районната администрация в Института по публична администрация до 30.01.2015г., общо 27 служители  успешно завършиха обучението си придобиха нови знания и умения   в областта на :  Оценка на въздействието на законодателство и политики , Административно регулиране на стопанската дейност , Основни производства по АПК ,Семеен кодекс и кодекс на международното частно право, Форми на сътрудничество между администрацията, граждански и бизнес организации, Актуални въпроси при изготвяне на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия, Е-правителство: успешни практики и предпоставки за развитие, Работа с електронно подписани документи ,Практически аспекти в работата на звената по човешки ресурси ,Презентационни умения MS POWER POINT и Прилагане на правото на ЕС в България.
Обученията се  проведоха в изпълнението на дейностите  на Проект по ОПАК, приоритетна ос II: ”Управление на човешките ресурси”, подпреоритет 2.2.”Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07. с наименование:„Повишаване на административния капацитет на Район ”Възраждане” на СО чрез подобряване на квалификацията и мотивацията на служителите.” 
    Основната цел на проекта е да се създадат условия за повишаване на качеството на работа на районната администрация за осигуряване на ефективно административно обслужване чрез повишаване на капацитета на служителите й.
        Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Още от ОПАК


Резултати от изпълнението на проект по ОПАК
Резултати от изпълнението на проект по ОПАК:"    Повишаване на административния капацитет на район Възраждане на СО чрез подобряване на квалификацията и мотивацията на служителите”- Дог. № A12-22-7/29.01.2014 г, 
Заключителна пресконференция по проект „Повишаване на административния капацитет на район Възраждане на СО чрез подобряване на квалификацията и мотивацията на служителите“
Заключителна пресконференция по проект „Повишаване на административния капацитет на район Възраждане на СО чрез подобряване на квалификацията и мотивацията на служителите“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“.
31 СЛУЖИТЕЛИ ОТ СО-РАЙОН ”ВЪЗРАЖДАНЕ” УСПЕШНО ПРЕМИНАХА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ
31 СЛУЖИТЕЛИ ОТ СО-РАЙОН ”ВЪЗРАЖДАНЕ” УСПЕШНО ПРЕМИНАХА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ СЪОБРАЗЕНИ СЪС СПЕЦИФИЧНИТЕ ФУНКЦИИ, КОИТО СЛУЖИТЕЛИТЕ ИЗПЪЛНЯВАТ.  
53 СЛУЖИТЕЛИ ОТ СО-РАЙОН ”ВЪЗРАЖДАНЕ” УСПЕШНО ПРЕМИНАХА ОБУЧЕНИЯ
53 СЛУЖИТЕЛИ ОТ СО-РАЙОН ”ВЪЗРАЖДАНЕ” УСПЕШНО ПРЕМИНАХА ОБУЧЕНИЯ ПО  МОТИВАЦИЯ; КОМУНИКАЦИИ В ЕКИПА;. ЕФЕКТИВНО ЛИДЕРСТВО; РАБОТА В ЕКИП;РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ.