Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Район ''Възраждане'' обявява конкурс за длъжността "секретар" на район „Възраждане“

Публикувано на: 22.01.2024 г. | 17:10 ч.
Район „Възраждане“ обявява конкурс за длъжността "секретар" на район „Възраждане“
 
 

О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
на длъжност:

Секретар на Столична община – район „Възраждане“
Столична община - район „Възраждане“ със седалище и адрес: гр.София - 1303, бул. „Ал.Стамболийски” №62, тел. 02/9814364, факс:02/9870794,
 e-mail: info@so-vazrajdane.bg,

на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РВЕ24 -РД09-19 /18.01.2024г. на кмета на СО - район „Възраждане“, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1.Конкурсът се обявява за длъжността: секретар на Столична община – район  „Възраждане“
2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността :
Вид правоотношение - служебно;
Образователна степен:  висше - магистър;
Професионален опит -  4 години или II младши ранг;
Способност за работи в екип, да планира и организира изпълнението на поставените задачи, способност за анализиране и синтезиране на информацията,  способност за аргументиране при изготвяне на становища, доклади, анализи, прогнози и други документи;

3.Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
- професионална област – социални, стопански и правни науки ;
- да познава Закона за администрацията, Закона за  местното управление и местната администрация, Закона за защита на личните данни, Закона за достъп до обществена информация, Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители,  Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация и др.
- Компютърна грамотност , Microsoft Office, Internеt;
- на основание чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България  се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигане на равни резултати от проведената процедура.

4.Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:
a)    решаване на тест за установяване на професионални знания и умения;
b)    интервю.

5. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие представят следните документи:
1.Заявление за участие, съгласно чл. 17, ал.2 от НПКПМДСл – по образец.
2.Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл - по образец;
3.Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
4.Копие от документи, удостоверяващи  професионален опит и стаж (копие от трудова, служебна или осигурителна книжка).
5. Автобиография.

6.Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите се подават в деловодството на СО – район ,,Възраждане“, бул. „Александър Стамболийски“ №62, в 10 дневен срок от публикуване на обявата за провеждане на конкурса в СО-район „Възраждане“, лично от всеки кандидат или чрез упълномощен представител, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00ч.  

Документите може да се подадат по електронен път, на ел.поща info@so-vazrajdane.bgd.donova@so-vazrajdane.bg, като в този случай Заявлението и Декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис. При подаване на документите лично и чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидати ще получат длъжностна характеристика и информация за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.
7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Организира дейността на районната администрация.
Отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация и административно обслужване.
Отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в района.
Отговаря за работата с жалби, заявления и предложения на гражданите.
Ръководи и контролира дейността по прилагане на съвременни информационни, комуникационни и управленски технологии в администрацията на СО-район „Възраждане”.
Контролира планирането и реализацията на проектите за техническо и програмно осигуряване на администрацията.
Ръководи разработването на вътрешни нормативни актове за дейността на администрацията.
Упражнява контрол в процеса на подготовката и провеждането на процедури по Закона за обществени поръчки и други функции, определени в нормативен акт и Организира и възлага разработването на отчети, анализи, информация и справки за дейността на СО – район Възраждане.  

8. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността: 933 лв.  
При определяне на основната месечна заплата на спечелилия кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи форматирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в  районната администрация.

9. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени на информационното табло на I-ви етаж в административната сградата на СО-район “Възраждане”- гр. София, бул. ”Ал.Стамболийски” № 62, както и на електронната страница на района – www.so-vazrajdane.bg.

За информация телефон 02/9804660 - Д.Донова –гл.експерт „ЧР“            

Извлечение от протокол с окончателни резултати                                

Списък с допуснати и недопуснати кандидати

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до интервю

 


СТАНИСЛАВ ИЛИЕВ
КМЕТ СО НА РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Още от Новини и съобщения


Район "Възраждане" обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "главен инженер" в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"
Район "Възраждане" обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "главен инженер" в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"