Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Район "Възраждане" обявява конкурс за държавен служител на длъжността "Главен инженер" в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология" в СО – район "Възраждане"

Публикувано на: 25.06.2024 г. | 21:52 ч.
Район "Възраждане" обявява конкурс за държавен служител на длъжността "Главен инженер" в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология" в СО – район "Възраждане"
 
 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ВЪЗРАЖДАНЕ”
гр. София, 1303, бул. ”Ал. Стамболийски” №62, тел. 9814364, ф. 9870794

ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
на длъжността

"ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР"  в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"


          
 
Столична община - район "Възраждане" със седалище и адрес: гр.София - 1303, бул.”Ал.Стамболийски” №62, тел. 02/9814364, факс: 02/9870794, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители  и Заповед № РВЕ24-РД09- 209/24.06.2024г. на кмета на СО - район "Възраждане", обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността "главен инженер" в отдел ,,Инженерна инфраструктура,благоустройство и екология  ’’ в  СО - район "Възраждане".

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността :
Вид правоотношение - служебно;
Образователна степен:  висше - бакалавър;
Минимален ранг за заемане на длъжността - IV младши;
Професионален опит – 3 /три/ години

3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
-  професионална област: Технически науки;
-  квалификация - „ Строителен инженер”;
 - да познава ЗУТ и неговите поднормативни актове, ЗУЗСО, ЗС и ЗОС, ЗОП, Закона за местното самоуправление и местната администрация, ЗДСл, Наредби и правилници на СО и СОС .
- компютърна грамотност – Microsoft Office, Internet
- на основание чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани , които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България,  се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигане на равни резултати от проведената процедура.

4. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин – чрез решаване на тест и интервю.


5. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие представят следните документи:
1. Заявление за участие, съгласно чл. 17, ал.2 от НПКПМДСл – по образец.
2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл - по образец;
3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
5. Копие от документи, удостоверяващи  професионален опит и стаж (копие от трудова, служебна или осигурителна книжка).
6. Автобиография.

6. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите се подават в деловодството на СО – район ,,Възраждане“, бул. ,,Александър Стамболийски“ № 62 в 10 дневен срок от публикуване на обявата за провеждане на конкурса в СО-район „Възраждане“, лично от всеки кандидат или чрез упълномощен представител, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч. 
Документите може да се подадат по електронен път, на ел.поща info@so-vazrajdane.bg, d.donova@so-vazrajdane.bg като в този случай Заявлението и Декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При подаване на документите лично и чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл.7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидати ще получат длъжностна характеристика и информация за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Дава указания за възниканали инвестиционни намерия, необходима документация и процедури.
Предоставя необходимата информация и упражнява контрол по строителните и ремонтните работи по инженерната и пътната инфраструктура, училища, детски грасини и общински сграден фонд.
Участва в заседания на РЕСУТ и съгласува заповедите  с главния юрисконсулт и главния архитект.
Проверява съответствието на строежите във връзка с разпоредбите на  чл.159, ал.3 от ЗУТ.
Съгласува и контролира договорите за гаранции при разрешаване на нови строежи.
Извършва текущ контрол  по време на строителството на обекти в отдел инженерната инфраструктура  и съставя протоколи за възстановяване на пътната настилка.
Отговаря за законосъобразността на изготвената техническата документация, необходима за издаване на разрешение на строеж  за  инфраструктурни обекти и за качеството на работа при ремонт на пътна мрежа  по второстепенни улици без масов градски транспорт.
Участва в огледи на комисиите по чл.196, ал.1 от ЗУТ.


8. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността -  933 лв.
При определяне на основната месечна заплата на спечелилия кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи форматирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в  районната администрация.

9. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени на информационното табло на I-ви етаж в административната в  сградата на СО-район “Възраждане”- гр. София, бул. ”Ал.Стамболийски” № 62, както и на електронната страница на района – www.so-vazrajdane.bg.

За информация телефон 02/9804660 - Д. Донова – гл. експерт ,,ЧР‘‘                                            

Списък на допуснати и недопуснати кандидати


 


СТАНИСЛАВ ИЛИЕВ……………П…..……………
КМЕТ НА СО-РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ‘‘

 


                                   

 

Още от Новини и съобщения


Район "Възраждане" обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "главен инженер" в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"
Район "Възраждане" обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "главен инженер" в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"