Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Район "Възраждане" обявява конкурс за държавен служител на длъжността "старши юрисконсулт" в отдел "Правнонормативно обслужване" в СО – район "Възраждане"

Публикувано на: 28.03.2024 г. | 21:52 ч.
Район "Възраждане" обявява конкурс за държавен служител на длъжността "старши юрисконсулт" в отдел "Правнонормативно обслужване" в СО – район "Възраждане"
 
 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ВЪЗРАЖДАНЕ”
гр. София, 1303, бул. ”Ал. Стамболийски” №62, тел. 9814364, ф. 9870794

ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
на длъжността

"СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ"  в отдел "Правнонормативно обслужване"


          
Столична община – район "Възраждане", със седалище и адрес: гр. София – 1303, бул. ”Ал. Стамболийски” № 62, тел. 02/9814364, факс: 02/9870794, e-mail: info@so-vazrajdane.bg, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители  и Заповед № РВЕ24-РД09-106/26.03.2024 г. на кмета на СО – район "Възраждане", обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността: "старши юрисконсулт" в отдел "Правнонормативно обслужване" в  СО – район "Възраждане".

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
Вид правоотношение – служебно;
Образователна степен:  висше – "магистър";
Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши;
Професионален опит – 1 (една) година – стаж по специалността.

3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
- Професионална област – Право;
- Придобита юридическа правоспособност;
- Да познава нормативната уредба, свързана със задълженията му като държавен служител – Закон за държавния служител и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
- Да познава  Закон за общинската собственост; Закон за местното самоуправление и местната администрация; Административнопроцесуален кодекс; Граждански процесуален кодекс; Закон за административните нарушения и наказания; Закон за обществените поръчки; Закон за задълженията и договорите; Закон за устройство на територията и  Наредбите, приети от Столичния общински съвет;
- Компютърна грамотност – Microsoft, Internеt;
​ ​​​​​​- На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигане на равни резултати от проведената процедура.

4. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин – чрез решаване на тест и интервю.

5. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие трябва да  представят следните документи:
1. Заявление за участие, съгласно чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл – по образец;
2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл – по образец;
3. Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
4. Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
5. Копие от документи, удостоверяващи  професионален опит и стаж (копие от трудова, служебна или осигурителна книжка);
6. Автобиография.

6. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите се подават в деловодството на СО – район "Възраждане“, бул. "Александър Стамболийски“ № 62, в 10-дневен срок от публикуване на обявата за провеждане на конкурса в СО – район „Възраждане“, лично от всеки кандидат или чрез упълномощен представител, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч.  
Документите може да се подадат по електронен път, на ел. поща info@so-vazrajdane.bgd.donova@so-vazrajdane.bg като в този случай Заявлението и Декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При подаване на документите лично и чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидати ще получат длъжностна характеристика и информация за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
 Оказва правна помощ на ръководството на СО – район „Възраждане” за законосъобразно изпълнение на функциите му, дава мнения, съвети и справки по правни въпроси във връзка с дейността на администрацията.
Осъществяване на процесуално представителство пред органите на съдебната власт по делата срещу кмета на район СО – район “Възраждане” и по упълномощаване от Столична община.
Изготвяне на становища по проекти на вътрешни нормативни актове и измененията им, становища по тълкуване и приложението на различни правни норми, прилагане на решения по различни казуси.
Изготвя заповеди, свързани с дейността на администрацията.
Участва в работата по подготовка и провеждане на обществени поръчки. Участва във вътрешни комисии и заседания на РЕСУТ.
Консултиране на служители на районната администрация и граждани по преписки, образувани в администрацията.

8. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността – 933 лв.
При определяне на основната месечна заплата на спечелилия кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и Вътрешните правила, прилагани в  районната администрация.

9. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени на информационното табло на I етаж в административната сграда на СО – район "Възраждане": гр. София, бул. ”Ал. Стамболийски” № 62, както и на електронната страница на района – www.so-vazrajdane.bg

За информация: телефон 02/9804660 – Д. Донова – гл. експерт ЧР.     

Списък с допуснати кандидати - тук

Списък с допуснати до интервю кандидати - тук

                                  

 
СТАНИСЛАВ ИЛИЕВ
КМЕТ НА СО - РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ"


                                   

 

Още от Новини и съобщения


Район "Възраждане" обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "главен инженер" в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"
Район "Възраждане" обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "главен инженер" в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"