Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Район ''Възраждане'' обявява конкурс за длъжността "главен счетоводител“ в отдел “Финансово-cчетоводни дейности и човешки ресурси”

Публикувано на: 31.01.2024 г. | 06:24 ч.
Район „Възраждане” обявява конкурс за длъжността "главен счетоводител“ в отдел “Финансово-cчетоводни дейности и човешки ресурси”
 
 

ОБЯВЛЕНИЕ


СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „Възраждане”, с адрес: гр. София, бул.: бул. ”Ал. Стамболийски”, № 62, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2  от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед № РВЕ24-РД09-32 /29.01.2024 г. на кмета на СО – район „Възраждане”

 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

1. За длъжността „главен счетоводител“ в отдел “Финансово-cчетоводни дейности и човешки ресурси”.

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
 - образователно-квалификационна степен: "бакалавър";
 - професионален опит: три години и/или ІV младши ранг;
-  вид правоотношение – служебно;
- област на висше образование съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления - направление ,,Икономика‘‘.

3. Специфични изисквания, предвидени в специални нормативни актове:
3.1. Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 18, т. 1 от Закона за счетоводството.
3.2. Да не е осъждан за престъпление от общ характер по Глава V и по Глава VІ, Раздел І от Особената част на Наказателния Кодекс съгласно чл. 18, т. 2 от Закона за счетоводството.
3.3. Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2  от Закона за държавния служител.

4. Допълнителни изисквания:
4.1. Извършва дейности, свързани с прилагане на Закона за счетоводството, Закона за устройство на държавния бюджет, Решения на Столичния общински съвет, указанията на Столична община, както и всички действащи подзаконови нормативни актове към тях.      
4.2. Да познава основните софтуерни продукти, които се използват в процеса на работа в рамките на длъжността – Microsoft Office, Internet и други специализирани продукти.
4.3. Много добро познаване и прилагане на действащата нормативна уредба на финансово-счетоводната дейност на районна администрация.

5. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Подписва заедно с кмета на района всички документи от финансово-имуществен характер, от които произтичат права и задължения за СО – район „Възраждане“, подписва баланса и счетоводните отчети, както и всички отчети и сведения, които произтичат от счетоводните записвания.

6. Начин за протичане на конкурса:
- тест;
- интервю.

7. Документи за участие в конкурсната процедура:
7.1. Заявление за участие в конкурс по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
7.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1  от НПКПМДСл;
7.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобита в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
7.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит и стаж (копие от трудова, служебна или осигурителна книжка) и/или придобит ранг;
7.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;
7.6. Автобиография.

8. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурс:
8.1. Документите се подават до 10 (десет) календарни дни от датата на публикуване на обявата на адрес: гр. София, бул. ”Ал. Стамболийски”, № 62, в деловодството на СО – район „Възраждане“ от 8:30 ч. до 17:00 ч. – лично или чрез пълномощник. Документите може да се подадат и по електронен път, на ел. поща info@so-vazrajdane.bg, като в този случай Заявлението и Декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При подаване на документите лично и чрез пълномощник на кандидатите да се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидати ще получат длъжностна характеристика и информация за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

9. Обявлението за конкурса да бъде изпратено за едновременно публикуване до:
- регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията;
- специализиран сайт или портал за търсене на работа;
- интернет страницата на  Столична община;
- интернет страницата на СО – район „Възраждане“.

10. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
- на електронната страница на СО – район „Възраждане“ – www.so-vazrajdane.bg.

11. Допълнителна информация:
11.1. На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

12. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността: 933 лв.
При определяне на основната месечна заплата на спечелилия кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и Вътрешните правила, прилагани в  районната администрация.

 

Документи за участие в конкурсната процедура:

 Заявление за участие, съгласно чл. 17, ал.2 от НПКПМДСл – по образец.

 Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл - по образец

 

Списък с допуснати и недопуснати кандидати и критерии и изисквания за оценяване

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до интервю

Формуляр за окончателни резултати

За информация телефон: 02/9804660 – Д. Донова – гл. експерт ЧР.
                                   

 

СТАНИСЛАВ ИЛИЕВ
КМЕТ НА СО – РАЙОН ”ВЪЗРАЖДАНЕ”                         
ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО

Още от Новини и съобщения


Район "Възраждане" обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "главен инженер" в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"
Район "Възраждане" обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "главен инженер" в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"