Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Район ''Възраждане'' обявява конкурс за длъжността Началник отдел ,, Образовние, социални дейности, култура и спорт"

Публикувано на: 16.04.2024 г. | 20:24 ч.
Район „Възраждане” обявява конкурс за длъжността Началник отдел
,, Образование, социални дейности, култура и спорт’’
 

О Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

на длъжност:

 

Началник отдел ,, Образование, социални дейности, култура и спорт’’

          Столична община - район "Възраждане" със седалище и адрес: гр.София - 1303, бул.”Ал.Стамболийски” №62, тел. 02/9814364, факс:02/9870794, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители  и Заповед № РВЕ24-РД09-131 /12.04.2024г. на кмета на СО - район "Възраждане", обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

 

1.Конкурсът се обявява за длъжността: Началник отдел ,,Образование, социални дейности, култура  и  спорт’’  при  Столична община район ,,Възраждане‘‘ - район "Възраждане".

 

2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността :

- Вид правоотношение - служебно;

- Образователна степен:  висше - бакалавър;

- Минимален ранг за заемане на длъжността - III младши;

- Професионален опит –3 /три/ години

 

3.Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- Област на висшето образование:  Педагогически науки, Социални, стопански и правни науки‘‘, ,,Хуманитарни науки‘‘, ,,Здравеопазване и спорт‘‘

 - Да познава Закон за предучилищното и училищното образование, ППЗПУО, Закон за физическото възпитание и спорта, Закон за народните училища , Закон за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, Закон за административните нарушения и наказания, КТ, ЗДСл, ЗЗЛД, ЗОП и всички нормативни актове и документи, свързани с него, както и всички поднормативни документи свързани с тях. Наредби и правилници на СО и СОС .

-  Компютърна грамотност – Microsoft Office, Internet

 

- На основание чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани , които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България,  се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигане на равни резултати от проведената процедура.

 

4.Начин на провеждане на конкурса:

- тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
- интервю с кандидатите, чиито резултати от теста са над минималния.

 

5. Документи за участие в конкурсната процедура:

 

Кандидатите за участие представят следните документи:

1.Заявление за участие, съгласно чл. 17, ал.2 от НПКПМДСл – по образец.

2.Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл - по образец;

3.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

5.Копие от документи, удостоверяващи  професионален опит и стаж (копие от трудова, служебна или осигурителна книжка).

6. Автобиография.

 

6.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите се подават в деловодството на СО – район ,,Възраждане“, бул. ,,Александър Стамболийски“ №62 в 10 дневен срок от публикуване на обявата за провеждане на конкурса в СО-район „Възраждане“, лично от всеки кандидат или чрез упълномощен представител, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00ч.  

Документите може да се подадат по електронен път, на ел.поща info@so-vazrajdane.bg, d.donova@so-vazrajdane.bg като в този случай Заявлението и Декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При подаване на документите лично и чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидати ще получат длъжностна характеристика и информация за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

7.Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Планира, възлага и координира работата на специалистите в отдела в изпълнение на общинската образователна, културна, спортна и социална политика.

Ръководи и контролира взаимодействието със структури извън районната администрация, отнасящи се до работата на отдела.

Организира и контролира работата на детските и учебни заведения на територията на района и отговаря за изпълнението на задачите на районно ниво, свързани с дейността им;

Контролира изпълнението на приема и задължителното обучение на ученици в общинските училища;

Прави проучвания и предложения за оптимизиране мрежата от детски и учебни заведения.

Контролира и заверява изготвянето на Образец №2 за детските заведения.

Изготвя културния календар на района, създава организация за провеждането на културни прояви на районно ниво, празници и спортни мероприятия.

Обработва на информация  за неприетите деца в държавни или общински детски градини  или училища  поради липса на свободни места( ПМС № 76 от 05.03.2021г.) и за неприетите в общински самодтоятелни дедски ясли или детски градини с яслени групи деца [ПМС № 206 от 23.10.2023г.]

Координира дейностите на културните институти (читалища, театри и др.). Контролира прилагането на ЗНЧ.

 

8. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността -  933 лв.

При определяне на основната месечна заплата на спечелилия кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи форматирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в  районната администрация.

 

9. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени на информационното табло на I-ви етаж в административната в  сградата на СО-район “Възраждане”- гр. София, бул. ”Ал.Стамболийски” № 62, както и на електронната страница на района – www.so-vazrajdane.bg.


Списък с допуснати и недопуснати кандидати

 

За информация телефон 02/9804660- Д.Донова –гл.експерт ,,ЧР‘‘                                             

 

 

 

 

 

 

СТАНИСЛАВ ИЛИЕВ…………..П…………………

КМЕТ НА СО-РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ‘‘

Още от Новини и съобщения


Район "Възраждане" обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "главен инженер" в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"
Район "Възраждане" обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "главен инженер" в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"