Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Обявление за конкурс на длъжност Главен счетоводител

Публикувано на: 16.11.2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

       СТОЛИЧНА ОБЩИНА - район „Възраждане”, с адрес: гр. София, бул. : бул. ”Ал.Стамболийски”, №62 ,  на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител,  във връзка с  чл. 14  от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед № РВЕ22-РД09- 270/     14.11.2022 г. на кмета на СО- район „Възраждане”

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

Списък с допуснати кандидати до интервю за длъжността "Главен счетоводител"

 Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Главен счетоводител“ в отдел ,,Финансово-cчетоводни дейности  и човешки ресурси”

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ  в ОТДЕЛ  ,,ФИНАНСОВО-CЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ  И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”  В  СО-РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ”

 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

 

      1.   За длъжността  „Главен счетоводител“ в отдел “Финансово-cчетоводни дейности  и човешки ресурси”.

 

          2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

            -   образователно-квалификационна степен: бакалавър;

            -   професионален опит: три години и/или ІV младши ранг ;

           -  област на висшето образование:  : финансово-счетоводна;  

            -  вид правоотношение  -  служебно.

 

         3.Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Извършва дейности, свързани с прилагане на Закона за счетоводството, Закона за устройство на държавния бюджет, Решения на Столичния общински съвет, указанията на Столична община, както и всички действащи подзаконови нормативни актове към тях.     

           Подписва заедно с Кмета на района всички документи от финансово-имуществен характер, от които произтичат права и задължения за СО – район „Възраждане“, подписва баланса и счетоводните отчети, както и всички отчети и сведения, които произтичат от счетоводните записвания.

 

4. Начин за протичане на конкурса:

                         - тест;

                         - интервю.

 

5. Документи за участие в конкурсната процедура:

5.1 Заявление за участие, съгласно чл. 17, ал.2 от НПКПМДСл – по образец.

5.2 Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл - по образец

                        5.3 Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобита в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

5.4 Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит и/или придобит ранг.

5.5 Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

5.6. Автобиография

 

6.  Място и срок за подаване на документите  за участие в конкурс:

         6.1. Документите се подават до 10 (десет) календарни дни от датата на публикуване на обявата на адрес: гр. София, бул. ”Ал.Стамболийски”, №62 в деловодството на СО-район „Възраждане“  от 8:30 ч. до 17:00 ч. - лично или чрез пълномощник. Документите може да се подадат и по електронен път, на ел.поща info@so-vazrajdane.bg, като в този случай Заявлението и Декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  При подаване на документите лично и чрез пълномощник на кандидатите да се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидати ще получат длъжностна характеристика и информация за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

 

7. Обявлението за конкурса да бъде изпратено за едновременно публикуване до:

  • регистъра по чл. 61, ал.1 от Закона за администрацията;
  • специализиран сайт или портал за търсене на работа;
  • интернет страницата на  Столична община;
  • интернет страницата на СО-район „Възраждане“.

 

8. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

  •  на електронната страница на СО-район „Възраждане“ – www.so-vazrajdane.bg.

            9. Допълнителна информация:

            9.1. На основание чл.14, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

            10.Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността: 1600 /хиляда и шестстотин/ лв.

 

 При определяне на основната месечна заплата на спечелилия кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи форматирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в  районната администрация.

 

 

За информация телефон 02/9804660-  Д.Донова – гл.експерт ,,ЧР‘‘

                                  

 

 

САВИНА САВОВА

КМЕТ НА СО -РАЙОН ”ВЪЗРАЖДАНЕ”                        

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО

Още от Конкурси


СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в отдел ,,Правно-нормативно обслужване’’
О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
19.08.2021г. - Конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на нежилищни имоти-частна общинска собственост
На основание Заповед № СОА21-РД98-35/17.06.2021г. на кмета на Столична община ,район „Възраждане” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на нежилищни имоти-частна общинска собственост по списък Приложение №2 към конкурсната документация,включваща начална конкурсна цена.