Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в отдел ,,Правно-нормативно обслужване’’

Публикувано на: 03.08.2022 г.

Класиране на кандидатите - 09.09.2022 г.

Протокол с резултати от теста от 01.09.2022 г.

 

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до провеждане конкурс за длъжността "Старши юрисконсулт в отдел "Правно-нормативно обслужване"

 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “ВЪЗРАЖДАНЕ”              

гр.София- 1303, бул.”Ал.Стамболийски”,№62 , тел. 9814364, ф.9870794

 

О Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

на длъжност:

 

СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ  в отдел ,,Правно-нормативно обслужване’’

          Столична община - район "Възраждане" със седалище и адрес: гр.София - 1303, бул.”Ал.Стамболийски” №62, тел. 02/9814364, факс:02/9870794, e-mail: info@so-vazrajdane.bg, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители  и Заповед № РВЕ22-РД09-166 /02.08.2022г. на кмета на СО - район "Възраждане", обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

 

1.Конкурсът се обявява за длъжността: старши юрисконсулт в отдел ,,Правно-нормативно обслужване’’ в  СО - район "Възраждане".

 

2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността :

  • Вид правоотношение - служебно;
  • Образователна степен:  висше - магистър;
  • Минимален ранг за заемане на длъжността - V младши;
  • Професионален опит –1 /една/ година – стаж по специалността;

 

3.Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- професионална област – Право;

- придобита юридическа правоспособност;

- Да познава нормативната уредба свързана със задълженията му като държавен служител – Закон за държавния служител и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

- Да познава  Закон за общинската собственост; Закон за местното самоуправление и местната администрация; Административнопроцесуален кодекс; Граждански процесуален кодекс; Закон за административните нарушения и наказания; Закон за обществените поръчки; Закон за задълженията и договорите; Закон за устройство на територията и  Наредбите приети от Столичен общински съвет;

- Компютърна грамотност , Word, Excel, Internеt;

 

- на основание чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани , които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България,  се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигане на равни резултати от проведената процедура.

 

4.Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин – чрез решаване на тест и интервю.

 

5. Документи за участие в конкурсната процедура:

 

Кандидатите за участие представят следните документи:

1.Заявление за участие, съгласно чл. 17, ал.2 от НПКПМДСл – по образец.

2.Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл - по образец;

3.Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност/; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

4.Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

5.Копие от документи, удостоверяващи  професионален опит и стаж (копие от трудова, служебна или осигурителна книжка).

6. Автобиография.

 

6.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите се подават в деловодството на СО – район ,,Възраждане“, бул. ,,Александър Стамболийски“ №62 в 14 дневен срок от публикуване на обявата за провеждане на конкурса в СО-район „Възраждане“, лично от всеки кандидат или чрез упълномощен представител, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00ч.  

Документите може да се подадат по електронен път, на ел.поща info@so-vazrajdane.bg, d.donova@so-vazrajdane.bg като в този случай Заявлението и Декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При подаване на документите лично и чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидати ще получат длъжностна характеристика и информация за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

7.Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

 Оказва правна помощ на ръководството на СО-район „Възраждане” за законосъобразно изпълнение на функциите му, дава мнения, съвети и справки по правни въпроси във връзка с дейността на администрацията.

Осъществяване на процесуално представителство пред органите на съдебната власт по делата срещу кмета на район СО - район “Възраждане” и по упълномощаване от Столична община.

Изготвяне на становища по проекти на вътрешни нормативни актове и измененията им, становища по тълкуване и приложението на различни правни норми, прилагане на решения по различни казуси.

Изготвя заповеди, свързани с дейността на администрацията.

 

Участва в работата по подготовка и провеждане на обществени поръчки.  Участва във вътрешни комисии и заседания на РЕСУТ.

Консултиране на служители на районната администрация и граждани по преписки, образувани в администрацията.

 

8. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността: не по-малко от  1200/хиляда и двеста/ лв.  При определяне на основната месечна заплата на спечелилия кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи форматирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в  районната администрация.

 

9. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени на информационното табло на I-ви етаж в административната в  сградата на СО-район “Възраждане”- гр. София, бул. ”Ал.Стамболийски” № 62, както и на електронната страница на района – www.so-vazrajdane.bg.

 

За информация телефон 02/9804660- Д.Донова –гл.експерт ,,ЧР‘‘                                             

 

 

 

 

 

 

КМЕТ НА РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“……….…………… 

                                                                /САВИНА САВОВА/

 

Още от Конкурси


19.08.2021г. - Конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на нежилищни имоти-частна общинска собственост
На основание Заповед № СОА21-РД98-35/17.06.2021г. на кмета на Столична община ,район „Възраждане” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на нежилищни имоти-частна общинска собственост по списък Приложение №2 към конкурсната документация,включваща начална конкурсна цена.