Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

19.08.2021г. - Конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на нежилищни имоти-частна общинска собственост

Публикувано на: 19.08.2021 г.

!!!СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ОБЕКТИТЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 НА ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ-ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА Р-Н "ВЪЗРАЖДАНЕ", СЕ УДЪЛЖАВА С 15 ДНИ ДО 20.10.2021 Г.!!!

Заповед за удължаване на срока за подаване на оферти за обекти с номера : 6, 7, 8, 9, 11, 12 и 13, за които е подадена само 1 оферта, както и за обекти с номера : 1, 2, 3 и 14, за които не са постъпили оферти в определения за това срок.

Общи условия (.pdf)

 

На основание Заповед № СОА21-РД98-35/17.06.2021г. на кмета на Столична община ,район „Възраждане” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на нежилищни имоти-частна общинска собственост по списък Приложение №2 към конкурсната документация,включваща начална конкурсна цена. 

Цената на документацията за участие в конкурса е 20.00 /двадесет/ лева без ДДС за всеки обект.

Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 350.00 /триста и петдесет/ лева за всеки обект.

Място за закупуване на конкурсната документация – 1303 гр. София, СО – район „Възраждане“, бул. „Ал. Стамболийски“ № 62 в Център за информация и услуги в сградата на р-н „Възраждане”, гр.София, бул.„Ал.Стамболийски” № 62, партерен етаж от 19.08.2021 г. до 17.09.2021 г. от 08:30 до 16:00 ч.

Срок за подаване на офертите – 30 дни от датата на публикуване на обявата за конкурса или  до 17:00 ч. на 17.09.2021 г.

Разглеждане на предложенията: на 20.09.2021 г. - 14.00 ч. в Зала № 6, ет.2 в сградата на р-н „Възраждане”, гр.София,бул. „Ал.Стамболийски” № 62.

Всички плащания се извършват по сметка на СО-район „Възраждане” в Общинска банка” АД-Финансов център „Ал.Стамболийски” IBAN: BG 40 SOMB 9130 3324 9862 01,  BIC:SOMBBGSF или на каса в Център за информация и услуги в сградата на р-н „Възраждане” - гр.София, бул.„Ал.Стамболийски” № 62, партерен етаж.

Телефони за връзка   /02/980-28-85 и /02/980-44-71.

 

Заповед на кмета на район "Възраждане" за утвърждаване на конкурсната документация

Общи условия (.pdf)

Приложения: 

Приложение 1 - Становище на отдел "УОС" на район "Възраждане" относно вещноправния статут на обектите (.pdf)

Приложение 2- Списък на общинските помещения - предмет на конкурса (.pdf)

Приложение 3 - Необходими документи за участие в конкурса (.pdf)

Приложение 4 - Заявление за участие в конкурса по образец (.pdf)

Приложение 5 - Оферта (.pdf)

Приложение 6 - Договор за наем - помещение  (.pdf)

Приложение 6А - Договор за наем - терен (.pdf)

Приложение 7 -  ДЕКЛАРАЦИЯ  /за обстоятелствата по т.8,9,10 по Приложение №3- Необходими документи. (.pdf)

Приложение 8 -  ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни при спазване на разпоредбите на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) (.pdf)

Приложение 9 -  ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на свързаност с друг кандидат в конкурса (.pdf)

Още от Конкурси


СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в отдел ,,Правно-нормативно обслужване’’
О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител