Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Конкурс за работа - Старши юрисконсулт

Публикувано на: 27.05.2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

на длъжност:

 

СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ  в отдел ,,Правно-нормативно обслужване’’

          Столична община - район "Възраждане" със седалище и адрес: гр.София - 1303, бул.”Ал.Стамболийски” №62, тел. 02/9814364, факс:02/9870794, e-mail: info@so-vazrajdane.bg, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РВЕ19-РД09-125/21.05.2019г. на кмета на СО - район "Възраждане", обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

 

1.Конкурсът се обявява за длъжността: старши юрисконсулт в отдел ,,Правно-нормативно обслужване’’ в  СО - район "Възраждане".

 

2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността :

Вид правоотношение - служебно;

Образователна степен:  висше - магистър;

Минимален ранг за заемане на длъжността - V младши;

Професионален опит –1 /една/ година – стаж по специалността;

 

3.Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

-професионално направление –право;

-придобита юридическа правоспособност;

-да познава нормативните документи - закони, постановления, наредби, правилници и други в областта на правото;

-работа със софтуерни продукти от фамилия ,,Microsoft-Office”, Интернет.

 

4.Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин – чрез решаване на тест и интервю.

 

5.Документи за участие в конкурсната процедура:

 

Кандидатите за участие представят следните документи:

1.Заявление за участие, съгласно чл. 17, ал.1 от НПКДСл – по образец.

2.Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДСл - по образец.

3.Копие от диплома за завършено образование /документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация/.

4.Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

5.Копие от документи, удостоверяващи професионален опит и стаж ( копие от трудова или служебна книжка).

6. Автобиография.

 

6.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите се подава  в деловодството на СО – район ,,Възраждане“, бул. ,,Александър Стамболийски“ №62 в 10 дневен срок след дататa на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в СО-район „Възраждане“, лично от всеки кандидат или чрез упълномощен представител, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00ч.

 

7.Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

 Оказва правна помощ на ръководството на СО-район „Възраждане” за законосъобразно изпълнение на функциите му, дава мнения, съвети и справки по правни въпроси във връзка с дейността на администрацията.

Осъществяване на процесуално представителство пред органите на съдебната власт по делата срещу кмета на район СО - район “Възраждане” и по упълномощаване от Столична община.

Изготвяне на становища по проекти на вътрешни нормативни актове и измененията им, становища по тълкуване и приложението на различни правни норми, прилагане на решения по различни казуси.

Изготвя заповеди, свързани с дейността на администрацията.

Участва в работата по подготовка и провеждане на обществени поръчки.  Участва във вътрешни комисии и заседания на РЕСУТ.

Консултиране на служители на районната администрация и граждани по преписки, образувани в администрацията.

 

8.Размер на основната месечна заплата  от 600 лв. до 1700 лв.

 

9. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени на информационното табло на I-ви етаж в административната в  сградата на СО-район “Възраждане”- гр. София, бул. ”Ал.Стамболийски” № 62, както и на електронната страница на района – www.so-vazrajdane.bg.

 

За информация телефон 02/9804660- Д.Донова

 

Документи и образци за кандидатстване

* Заявление за участие в конкурс 

Приложение 2 към чл. 17 ал. 1 от НПКДС 

* Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

 

Класиране на кандидатите - 01.07.2019 г.

                                         

                         

Още от Конкурси


СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в отдел ,,Правно-нормативно обслужване’’
О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
19.08.2021г. - Конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на нежилищни имоти-частна общинска собственост
На основание Заповед № СОА21-РД98-35/17.06.2021г. на кмета на Столична община ,район „Възраждане” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на нежилищни имоти-частна общинска собственост по списък Приложение №2 към конкурсната документация,включваща начална конкурсна цена.