Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

06.06.2016 - Конкурс за организиране на ученическо столово хранене за срок от три години в 67 ОУ „Васил Друмев“ и 76 ОУ „Уилям Сароян“

Публикувано на: 03.06.2016 г.

Със заповед Заповед № СОА16-РД09-770/21.04.2016 г. на кмета на Столична община е открит конкурс за организиране на ученическо столово хранене за срок от три години в 67 ОУ „Васил Друмев“ и 76 ОУ „Уилям Сароян“.

            Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 300 /триста/ лв. за всеки обект.   
Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 8:30 - 17:00 часа до 05.07.2016 г.

Конкурсната документация се получава в административната сграда на район „Възраждане" на адрес: гр. София, бул. "Ал.Стамболийски " №62, служба „Деловодство“ на партерен етаж, след заплащане на цената в касата на СО - район „Възраждане " или по банков път по сметка на район „Възраждане ":

IBAN BG40SOMB91303324986201, при Общинска банка АД

2. Цената на настоящата документация е 50,00 лв. (петдесет лева) с ДДС за всяка обособена позиция/обект.

Офертите се подават от 8:30 - 17:00 ч.  на от 06.06.2016 г. до 05.07.2016 г. в сградата на район ”Възраждане”, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 62, партер, гише № 7 - БИАДО.

            Конкурсът ще се проведе от 10.00 ч. на 06.07.2016 г. в сградата на район ”Възраждане”, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 62, ет.2, стая № 6.

Конкурсът е обявен на сайта на Столична община – www.sofia.bg

Телефон за информация – 02/ 980 17 20.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - ЗАЯВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - ДЕКЛАРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - АСОРТИМЕНТ

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - ДОГОВОР

ОФЕРТА

 

Още от Конкурси


СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в отдел ,,Правно-нормативно обслужване’’
О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
19.08.2021г. - Конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на нежилищни имоти-частна общинска собственост
На основание Заповед № СОА21-РД98-35/17.06.2021г. на кмета на Столична община ,район „Възраждане” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на нежилищни имоти-частна общинска собственост по списък Приложение №2 към конкурсната документация,включваща начална конкурсна цена.