Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Конкурс за отдаване под наем за срок от 3/три/ години на част от общински имот - публична общинска собственост.

Публикувано на: 31.08.2016 г.

На основание Заповед СОА16-РД98-76/19.08.2016г. на Кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3/три/ години на част от общински имот - публична общинска собственост.

. Същата представлява девет класни стаи от II-ри надпартерен етаж, заедно с част от партерния етаж (лекарски кабинет и прилежащо помещение).  Общата изчислена площ е от 513,36кв.м., намиращи се в сградата на 13 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, находяща се на територията на СО-район „Възраждане”, ул. „Св.Св. Кирил и Методий” № 63, със съставен Акт за публична общинска собственост № 1372/28.08.2014г., като за обекта се участва при следните условия:

- Начална месечна наемна цена – размерът е посочен в таблицата, определен съгласно чл.14, ал.1 от Наредба за общинската собственост;

- Гаранция за участие – 100 лв.;

Гаранцията за участие се предоставя от участника под формата на копие от документ за внесена сума по сметка на СО-район „Възраждане”: BG 40SOMB91303324986201, BIG: SOMBBGSF, Общинска банка АД, кл. Стамболийски,  или копие от приходен касов ордер за внесена сума в касата на района, в срока, определен за представяне на офертите.

- Срок за наемане – 3 години;

- Предназначение – частно училище.

Крайният срок за закупуване на конкурсната документация е до 17:00ч. на 29.09.2016г.

Крайният срок за представяне на офертите е до 17:00ч. на 30.09.2016г. в деловодството на СО - район „Възраждане” на бул. Александър Стамболийски” № 62.

Цена на конкурсната документация – 60 лв. с ДДС и се заплаща на касата на СО - район „Възраждане” – гр. София, бул. Александър Стамболийски” № 62 – всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. до 29.09.2016г. и се получава от деловодството.

 

Конкурсна документация и приложенията към нея

 

Още от Конкурси


СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в отдел ,,Правно-нормативно обслужване’’
О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
19.08.2021г. - Конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на нежилищни имоти-частна общинска собственост
На основание Заповед № СОА21-РД98-35/17.06.2021г. на кмета на Столична община ,район „Възраждане” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на нежилищни имоти-частна общинска собственост по списък Приложение №2 към конкурсната документация,включваща начална конкурсна цена.