Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Организиране на ученическо столово хранене за срок от пет години в 46 ОУ , 32 СУИЧЕ и 91 НЕГ

Публикувано на: 13.07.2017 г.

Със Заповеди № СОА17-РД09-589/07.06.2017г.; № СОА17-РД09-588/07.06.2017 г. и № СОА17-РД09-587/07.06.2017 на кмета на Столична община е открит конкурс за организиране на ученическо столово хранене за срок от пет години в 46 ОУ „Константин Фотинов“, 32 СУИЧЕ „Св.Кл.Охридски“ и 91 НЕГ „Проф.К.Гълъбов“

            Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 350 /триста и петдесет/ лв. за всеки обект.   

Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 8:30 - 17:00 часа до 14.08.2017г.

Конкурсната документация се получава в административната сграда на район „Възраждане" на адрес: гр. София, бул. "Ал.Стамболийски" №62, служба „Деловодство“ - партерен етаж, след заплащане на цената в касата на район „Възраждане " или по банков път по сметка на район „Възраждане ":

IBAN BG40SOMB91303324986201, при Общинска банка АД

2. Цената на настоящата документация е 50,00 лв. (петдесет лева) без ДДС за всяка обособена позиция/обект.

Офертите се подават от 8:30 - 17:00 ч. от 14.07.2017 г. до 14.08.2017г.

в сградата на район ”Възраждане”, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” №62, партер, гише № 7 - БИАДО.

            Конкурсът ще се проведе от 10.00 ч. на 15.08.2017 г. в сградата на район ”Възраждане”, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 62, ет.2, стая № 6.

Конкурсът е обявен на сайта на Столична община – www.sofia.bg

Телефон за информация – 02/ 980 17 20.

Отговор на запитване с изх. № РВЕ17-ТД26-1693(1)/09.08.2017 г.

Отговор на запитване с изх. № РВЕ17-ТД26-1723(1)/10.08.2017 г.

Още от Конкурси


СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в отдел ,,Правно-нормативно обслужване’’
О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
19.08.2021г. - Конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на нежилищни имоти-частна общинска собственост
На основание Заповед № СОА21-РД98-35/17.06.2021г. на кмета на Столична община ,район „Възраждане” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на нежилищни имоти-частна общинска собственост по списък Приложение №2 към конкурсната документация,включваща начална конкурсна цена.