Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

18.04.2016г. - Конкурс за отдаване под наем за срок от 7/седем/ години на нежилищни имоти-частна общинска собственост

Публикувано на: 18.04.2016 г.

Заповед Класиране - 22.06.2016 г.

 

!!!СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ОБЕКТИТЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 НА ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ-ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА Р-Н "ВЪЗРАЖДАНЕ", СЕ УДЪЛЖАВА С 15 ДНИ ДО 06.06.2016 Г.!!!

Общи условия (.doc)

 

На основание Заповед № СОА16-РД09-624/10.03.2016 г. на Кмета на Столична община,район „Възраждане” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 7/седем/ години на нежилищни имоти-частна общинска собственост по списък Приложение №2 към конкурсната документация,включваща начална конкурсна цена. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 350.00 /триста и петдесет/ лева за всеки обект. Цената на документацията за участие в конкурса е 20.00 /двадесет/ лева без ДДС за всеки обект. Закупуване на документация и подаване на оферти за участие се извършва на гише „Деловодство” в Център за информация и услуги в сградата на р-н „Възраждане”, гр.София,бул.„Ал.Стамболийски” № 62,партерен етаж. Изтегляне и разглеждане на документацията за участие в линковете по-долу. Закупуване на документация за участие: 30 дни от датата на публикуване на обявата.Краен срок за подаване на офертите за участие- 30 дни след публикуване на обявата до 17.00 ч. на 18.05.2016 г. включително. Разглеждане на предложенията на 19.05.2016 г.-14.00 ч. в Зала №6,ет.2 в сградата на р-н„Възраждане”, гр. София,бул.„Ал.Стамболийски” №62. Ако в първоначално обявеният срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти се удължава с 15 дни. Всички плащания се извършват по сметка на СО-район „Възраждане” в Общинска банка” АД-Финансов център „Ал. Стамболийски” IBAN: BG 40 SOMB 9130 3324 9862 01,  BIC:SOMBBGSF или на каса в Център за информация и услуги в сградата на район „Възраждане”- гр.София,бул.„Ал.Стамболийски” №62, партерен етаж. Телефони за връзка   /02/980-28-85 и /02/980-44-71.

 

Заповед на кмета на район "Възраждане" за утвърждаване на конкурсната документация

Общи условия (.doc)

Приложения: 

Приложение 1 - Становище от сектор "УОС" на район "Възраждане" относно вещноправния статут на обектите (.pdf)

Приложение 2- Списък на общинските помещения - предмет на конкурса (.pdf)

Приложение 3 - Необходими документи за участие в конкурса (.pdf)

Приложение 4 - Заявление за участие в конкурса по образец (.pdf)

Приложение 5 - Оферта (.pdf)

Приложение 6 - Договор за наем (.pdf)

Заповед Класиране - 22.06.2016 г.

 

Още от Конкурси


СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в отдел ,,Правно-нормативно обслужване’’
О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
19.08.2021г. - Конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на нежилищни имоти-частна общинска собственост
На основание Заповед № СОА21-РД98-35/17.06.2021г. на кмета на Столична община ,район „Възраждане” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на нежилищни имоти-частна общинска собственост по списък Приложение №2 към конкурсната документация,включваща начална конкурсна цена.